احسان احسنی مقدم

مشاوره سرمایه گذاری و بازرگانی بین المللی

احسان احسنی مقدم – متولد فرودین 1360

*تحصیلات:

دانش آموخته رشته مدیریت ، فوق لیسانس اقتصاد، دانشجو دکتری مدیریت بازرگانی بین الملل گرایش بازاریابی

*تخصص وتجارب:

– صاحب امتیاز ومدیر مسئول کانون تبلیغات ومشاوره بازاریابی آریا پاژ

-مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی بین المللی آریا پاژ

– مدیر بازرگانی ونائب رئیس هیات مدیره شرکت فناوری اطلاعات وارتباطات تعاون اندیشان آینده

– مدیر بازرگانی و بازاریابی بین المللی و عضو هیات مدیره شرکت دگرگون سازان صنعت ساختمان

– مشاور وعضو هیات مدیره شرکت کیهان ارمغان هخامنش

– مدیر بازرگانی وعضو هیات مدیره شرکت بین المللی یحیی گلوبال درکشور گرجستان

– مدیر مسئول کانون تبلیغات وآگهی آریا رسانه نور

– نماینده بازاریابی وبازارسنجی شرکت بازرگانی اطلس تجارت کشورکویت در ایران

– نماینده بازاریابی وبازارسنجی منطقه ای شرکت بین المللی تندیس کشور اسپانیا

– عضو هیات موسس گروه بازارهای مالی (ارز دیجیتال) هلدینگ هخامنش

– نماینده هیات موسس انجمن مدیریت ایران

* مدیر بازرگانی در شرکت های پیشگامان کویر یزد، صنایع ذوب ایران، کارخانه سوله وسقف، هلدینگ پومر، آرین تجارت هخامنش، برج تجاری اکسون، راف تکنیک، پخش طلوع

* مشاور بازاریابی و تجاری سازی، تبلیغات وامور برندینگ در اتاق تعاون استان خراسان رضوی، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی استان خراسان، مرکز آموزش بازرگانی ، پژوهشکده صنایع غذایی کشور، انجمن توسعه عمران و سرمایه گذاری استان خراسان رضوی، مجموعه تفریحی کوهسر، منطقه ویژه اقتصادی سرخس

* سوابق علمی وپژوهشی

– عضو هیات طراحی کریدور صنایع غذایی استان

– بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی بر توسعه اقتصادی در ایران

– بررسی تاثیر واردات پوشاک بر میزان اشتغال دراین صنعت

– عضو هیات تحریریه نشریه مدیرتی سکان و پیشگامان کویر یزد

احسان احسنی مقدم – متولد فرودین 1360

*تحصیلات:

دانش آموخته رشته مدیریت ، فوق لیسانس اقتصاد، دانشجو دکتری مدیریت بازرگانی بین الملل گرایش بازاریابی

*تخصص وتجارب:

– صاحب امتیاز ومدیر مسئول کانون تبلیغات ومشاوره بازاریابی آریا پاژ

-مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی بین المللی آریا پاژ

– مدیر بازرگانی ونائب رئیس هیات مدیره شرکت فناوری اطلاعات وارتباطات تعاون اندیشان آینده

– مدیر بازرگانی و بازاریابی بین المللی و عضو هیات مدیره شرکت دگرگون سازان صنعت ساختمان

– مشاور وعضو هیات مدیره شرکت کیهان ارمغان هخامنش

– مدیر بازرگانی وعضو هیات مدیره شرکت بین المللی یحیی گلوبال درکشور گرجستان

– مدیر مسئول کانون تبلیغات وآگهی آریا رسانه نور

– نماینده بازاریابی وبازارسنجی شرکت بازرگانی اطلس تجارت کشورکویت در ایران

– نماینده بازاریابی وبازارسنجی منطقه ای شرکت بین المللی تندیس کشور اسپانیا

– عضو هیات موسس گروه بازارهای مالی (ارز دیجیتال) هلدینگ هخامنش

– نماینده هیات موسس انجمن مدیریت ایران

* مدیر بازرگانی در شرکت های پیشگامان کویر یزد، صنایع ذوب ایران، کارخانه سوله وسقف، هلدینگ پومر، آرین تجارت هخامنش، برج تجاری اکسون، راف تکنیک، پخش طلوع

* مشاور بازاریابی و تجاری سازی، تبلیغات وامور برندینگ در اتاق تعاون استان خراسان رضوی، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی استان خراسان، مرکز آموزش بازرگانی ، پژوهشکده صنایع غذایی کشور، انجمن توسعه عمران و سرمایه گذاری استان خراسان رضوی، مجموعه تفریحی کوهسر، منطقه ویژه اقتصادی سرخس

* سوابق علمی وپژوهشی

– عضو هیات طراحی کریدور صنایع غذایی استان

– بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی بر توسعه اقتصادی در ایران

– بررسی تاثیر واردات پوشاک بر میزان اشتغال دراین صنعت

– عضو هیات تحریریه نشریه مدیرتی سکان و پیشگامان کویر یزد