نگرش بازاریابی در سازمان:

وقتی در خصوص نگرش بازاریابی در سازمان صحبت می کنیم معمولا عملکرد کارکنان بخش بازارایابی و فروش مورد بررسی قرار خواهد گرفت

اما باید به این نکته توجه کنیم عملکرد و دستاوردهای بخش بازاریابی و فروش اخرین بخش از پازل بازاریابی می باشد .

نگرش بازاریابی از سرچشمه آغاز می گردد تا مدیران و کارآفرینان یک کسب و کار نگرش درستی نداشته باشند نمی توانیم ذهنیت رو به رشد و توسعه یافته ای را در سازمان داشته باشیم.

ما با استفاده از تکنیک های مشاوره و کوچینگ سعی خواهیم کرد تا گام به گام در شکل گیری این نگرش در مدیران سازمان و بصورت کلی در کل سازمان در کنار شما باشیم .

 

گروه مشاورین آریا پاژ در این مسیر گام به گام درکنار شما خواهد بود .