تدوین و راهبری طرح بازاریابی:

یکی از مهم ترین مسایل و مشکلات سازمانها عدم داشتن یک نقشه کاربردی و واقع بینانه است که با استفاده از این نقشه منابع مالی انسانی و اعتباری سازمان بتواند در جهت اهداف و برنامه های تدوین شده حرکت نماید .

عدم شناخت درست از محیط پیرامون و نارکارآمدی در انطباق این منابع با اهداف سازمان درگیری مستمر و پنهان تمامی مدیران در یک مجموعه می باشد .

ما با شناخت کامل و تجربی از تدوین و اجرایی نمودن یک طرح بازاریابی می توانیم از گام نخست تدوین طرح تا پیاده سازی آن در کنار شما باشیم .